Thursday, July 23, 2009

SciFi-WIRE

Monday, July 20, 2009

Apollo 11:"The Eagle has landed."

The Eagle has landed.
John F. Kennedy Space Center - Apollo 11
http://www-pao.ksc.nasa.gov...